RättsligInformation

Vi på Geberit hälsar dig välkommen till vår websida och är glada över att du intresserar dig för Geberit och Ifös produkter och system. Ta del av vår rättsliga information nedan.

DATASKYDD

Säkerheten för dina personuppgifter är av central betydelse för Geberit. De data som anförtros oss behandlas med yttersta omsorg, strikt konfidentiellt och under iakttagande av lagstadgade bestämmelser. I vår dataskyddsförklaring informerar vi transparent om vilka data vi samlar in, bearbetar och sparar och i vilket syfte vi gör det.

UPPHOVSRÄTT

© Copyright Geberit. Alla rättigheter förbehålls. Samtliga texter, bilder, illustrationer, animationer, videor, ljud och andra verk samt arrangemanget av dem på webbplatsen omfattas av skyddet av upphovsrätten och andra skyddslagar.

Innehållet på denna webbplats får inte utan föregående skriftligt medgivande från Geberit kopieras, distribueras, förändras eller tillhandahållas tredje part för kommersiella ändamål. Vi vill upplysa om att bilder på webbplatsen delvis omfattas av tredje parts upphovsrätt.

VARUMÄRKESRÄTTIGHETER

Om inget annat anges är alla varumärken på denna webbplats märkesrättsligt skyddade för Geberit. Detta gäller i synnerhet märken, logotyper och emblem.

LICENSER

Geberit vill gärna presentera sig för dig med en innovativ och informativ webbplats. Den immateriella egendom som förekommer på den, som patent, märken och upphovsrätter, är skyddad. Genom denna webbplats fördelas inga licenser för användning av immateriell egendom som tillhör Geberit eller tredje part, såvida detta inte uttryckligen regleras på annat sätt.

ANSVAR

Det innehåll som presenteras på vår webbplats framställs och uppdateras av Geberit med yttersta noggrannhet. Trots detta kan inget ansvar tas för att det innehåll som ställs till förfogande är korrekt, aktuellt och fullständigt. Allt ansvar för skador som uppstår direkt eller indirekt genom användning av denna webbplats är uteslutet i den mån detta är lagligen tillåtet.

Denna ansvarsbegränsning gäller inte vid skador på liv, lem och hälsa eller i de fall skadan beror på att Geberit uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosatt sina skyldigheter.

I den mån hänvisning eller länkning till tredje parts internetsidor förekommer på denna webbplats tar Geberit inget ansvar för dess tekniska funktionsduglighet (särskilt virusfrihet) eller för deras innehåll.