Försäkringar

Försäkringar

Innan vissa produkter släpps ut på marknaden är tillverkaren skyldig enligt lag att utfärda en försäkran om överensstämmelse resp. en prestandadeklaration. Dessa produkter ska förses med en motsvarande märkning om överensstämmelse (t.ex. CE eller UKCA).

I Geberits onlinekatalog kan dessa försäkringar laddas ned under rubriken ”Dokument” efter att produkten har valts.

Geberit online katalog

Om du har några frågor, kontakta: order.se@geberit.com

Avfallshantering av förbrukade elektriska och elektroniska apparater

Symbolen med den överkorsade soptunnan på hjul betyder att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med restavfall, utan måste kasseras separat. Slutanvändare är enligt lag skyldiga att lämna tillbaka gamla enheter till offentliga organ med ansvar för avfallshantering, distributörer eller tillverkare för korrekt avfallshantering eller Geberit. Många distributörer av elektriska och elektroniska produkter är skyldiga att utan kostnad ta tillbaka avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. Vid återlämning till Geberit, kontakta ansvarigt sälj- eller serviceföretag.

Gamla batterier och ackumulatorer som inte medföljer den gamla apparaten samt lampor som kan tas bort från den gamla apparaten utan att förstöras måste separeras från den gamla apparaten innan den lämnas på en avfallshanteringsstation.

Om personuppgifter lagras i den gamla apparaten är slutanvändarna själva ansvariga för att radera dem innan apparaten lämnas in till en avfallshanteringsstation.

Avfallshantering av förbrukade batterier

Symbolen med den överkorsade soptunnan på hjul betyder att förbrukade batterier inte får slängas tillsammans med restavfall, utan måste avfallshanteras separat. Slutanvändarna är enligt lag skyldiga att lämna över förbrukade batterier till lämpliga insamlingsplatser för korrekt avfallshantering, vilket i synnerhet även omfattar affärsverksamheter där batterierna kan returneras kostnadsfritt.

Batterier kan innehålla giftiga tungmetaller. ”Pb” betyder att batteriet innehåller mer än 0,004 viktprocent bly.”Cd” betyder att batteriet innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium. ”Hg” betyder att batteriet innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver.

Korrekt avfallshantering av förbrukade batterier skyddar värdefulla resurser och undviker negativa effekter på människors hälsa och miljön. Vid hantering av litiumhaltiga batterier måste tecken på funktionsstörningar observeras för att utesluta faror.